þisƕaduh

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
სადაც არ; სადაც კი; ყველგან, სადაც
ეტიმოლოგია
[← þis ნაცვალსახ. (sa, þata ჩვენებ. ნაცვალსახ.-ის ნათ., მხ. რ.) + ƕaþ ზმნზ. „სად, საით“ + -uh ნაწილ.]
კონკორდანსი
þisƕaduh - მათ. VIII, 19; მარკ. VI, 10; VI, 56; ლუკ. IX, 57; კორ. I, XVI, 6