usaiwjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მძიმედ შრომა (შრომობს); ʘ იღვწის
ეტიმოლოგია
[← us- პრეფ. + *aiwjan ზმნ. (← aiws არსებ. „მარადისობა; დრო“)]
კონკორდანსი
usaiwida - 1 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - კორ. I, XV, 10
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება