ufsagqjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
დანთქმა (დანთქავს), შთანთქმა
ეტიმოლოგია
[← uf წინდ. + sagqjan ზმნ. „ჩაძირვა“]
კონკორდანსი
ufsaggqiþs, ufsagqiþs - მიმღ. II- კორ. I, XV, 54
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება