namnjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
სახელის დარქმევა (დაარქმევს); სახელის წოდება
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *namnjan (← *namōn, *naman არსებ. „სახელი“); ძვ. ინგლ. nemnan (თანამედრ. ინგლ. name ზმნ.); ძვ. ფრიზ. namna, nemna; ძვ. საქს. nemnian; ძვ. ზემ.-გერმ. nemnen, nemmen (თანამედრ. გერმ. nennen); ძვ. ისლ. nemna, nefna (თანამედრ. ისლ. nefna); დან. nævne; შვედ. nämna]
კონკორდანსი
namnjai - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., ოპტატ. - ტიმ. II, II, 19
namnjada - 3 პირ., მხ. რ., მედიოპას., თხრობ. - ეფეს. III, 15
namnjaidau - 3 პირ., მხ. რ., მედიოპას., ოპტატ. - ეფეს. V, 3
namnida - 3 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - ლუკ. VI, 13; VI, 14
namniþs - მიმღ. II - ლუკ. VII, 11; IX, 10; კორ. I, V, 11; ეფეს. I, 21; II, 11
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება