auhjōn

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (2)
მიმღეობა I: auhjōnds
ხმაური (ხმაურობს), შფოთვა, ღელვა,
ეტიმოლოგია
[ეტიმოლოგია გაურკვეველია]
კონკორდანსი
auhjoþ - 2 პირ., მრ. რ., აწმყ., თხრობ. - მარკ. V, 39
auhjonds - მიმღ. I- მათ. IX, 23
პარადიგმა

4.2.2. მე-2 კლასის სუსტი ზმნები (-ōn დაბოლოების მქონე ზმნები)

II კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
ზეთის ცხება/წასმა salbōn salbōda salbōdēdum salbōþs
თევზაობა fiskōn fiskōda fiskōdēdum fiskōþs
მონანიება; ʘ ნანობს idreigōn idreigōda idreigōdēdum idreigōþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება