atlagjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: atlagjands
დადება (დადებს, დაადებს), დაგდება
ეტიმოლოგია
[← at- პრეფ. + lagjan ზმნ.]
კონკორდანსი
atlagides - 2 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. -ლუკ. XIX, 23
atlagjada - 3 პირ., მხ. რ., მედიოპას., თხრობ. - მათ. VII, 19
atlagidedun - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., თხრობ. - მარკ. VIII, 6; XV, 17
atlagidedeina - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., ოპტატ. - მარკ. VIII, 6; VIII, 7 atlagei - 2 პირ., მხ. რ., ბრძანებ. - მათ. IX, 18
atlagjands - მიმღ. I- მარკ. VIII, 3
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება