arbaidjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: arbaidjands
1. შრომა (შრომობს); 2. ʘ იღვწის; 3. თმენა (ითმენს), ატანა, გადატანა
ეტიმოლოგია
[← arbaiþs არსებ.; ძვ. ინგლ. earfoðian; ძვ. ფრიზ. arbēdia, arbeidia; ძვ. საქს. arbeden; ჰოლ. arbeiden; ძვ. ზემ.-გერმ. arbeiten (თანამედრ. გერმ. arbeiten); ისლ. erfiða]
კონკორდანსი
arbaidja - 1 პირ., მხ. რ., აწმყ., თხრობ. - კოლოს. I, 29; ტიმ. II, II, 9
arbaidjai - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., ოპტატ. - ეფეს. IV, 28
arbaidjam - 1 პირ., მრ. რ., აწმყ., თხრობ. - ტიმ. I, IV, 10
arbaidjand - 3 პირ., მრ. რ., აწმყ., თხრობ. - მათ. VI, 28
arbaidei - 2 პირ., მხ. რ., ბრძანებ. - ტიმ. II, II, 3; IV, 5
arbaidida - 1 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - კორ. I, XV, 10
arbaididedjau - 1 პირ., მხ. რ., ნამყ., ოპტატ. - გალატ. IV, 11
arbaidjands - მიმღ. I - კორ. I, XVI, 16; ფილიპ. I, 27; თესალ. I, V, 12; ტიმ. II, II, 6
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება