anastōdjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: anastōdjands
დაწყება (დაიწყებს; დაიწყება)
ეტიმოლოგია
[← ana- პრეფ. + *stōdjan ზმნ. „დადგმა; დაყენება“ (← პროტო-გერმანიკ. *standan „დგომა“); შდრ. ისლ. stæða ზმნ. „დაარსება“]
კონკორდანსი
anastodeiþ - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., თხრობ. - მარკ. (ტექსტის დასაწყისი); ლუკ. (ტექსტის დასაწყისი); ეფეს. (ტექსტის დასაწყისი); გალატ. (ტექსტის დასაწყისი); თესალ. II (ტექსტის დასაწყისი); ტიტ. (ტექსტის დასაწყისი)
anastodjands - მიმღ. I- გალატ. III, 3; სკირნს. II, 2; IV, 3
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება