þliuhan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: ძლიერი ზმნა (2)
გაქცევა (გაიქცევა), გაქცევით თავის შველა
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *fleuhan, *þleuhan; ძვ. ინგლ. fléon (თანამედრ. ინგლ. flee); ძვ. ფრიზ. flīa; ძვ. საქს. fliohan; ძვ. ზემ.-გერმ. fliohan (თანამედრ. გერმ. fliehen); ისლ. flýja]
კონკორდანსი
þliuhiþ - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., თხრობ. - იოან. X, 12
þliuhand - 3 პირ., მრ. რ., აწმყ., თხრობ. - იოან. X, 5
þliuhais - 2 პირ., მხ. რ., აწმყ., ოპტატ. - ტიმ. I, VI, 11
þliuhaiþ - 2 პირ., მრ. რ., აწმყ., ოპტატ. - მათ. X, 23
þliuhan - ინფ.- ლუკ. III, 7
þliuh - 2 პირ., მხ. რ., ბრძანებ. - ტიმ. II, II, 22
პარადიგმა

4.1.1.2.

II კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
ნორმალური საფეხური ნორმალური საფეხური ნულოვანი საფეხური ნულოვანი საფეხური
i/ă -i- -a- ნული ნული
ამ კლასის აბლაუტის მაჩვენებელი [-u-] i + u = iu a + u = au ნული + u = u ნული + u = u
˂მო˃ღუნვა, მოხრა biugan baug bugum bugans
ცდა, სინჯვა; არჩევა kiusan kaus kusum kusans
მოწევა, გაწევა, მოქაჩვა, გაქაჩვა tiuhan tauh
[-au-]
tauhum
[-o-]
tauhans
[-o-]

ძლიერი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ ძლიერი ზმნების უღლება