þiudinassus

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -u-
1. მეფობა, მმართველობა; სუფევა; 2. სამეფო; სასუფეველი
ეტიმოლოგია
[← þiudanōn ზმნ. + -assu სუფ.]
კონკორდანსი
þiudinassus - სახელ., მხ. რ. - მათ. VI, 10
þiudinassaus - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. I, 33; III, 1; VIII, 10
þiudinassau - მიც., მხ. რ. - ლუკ. IX, 27
þiudinassu - ბრალდ., მხ. რ. - მარკ. IX, 1; კორ. I, XV, 24; XV, 50; ტიმ. II, IV, 1
þiudinassuns - ბრალდ., მრ. რ. - ლუკ. IV, 5
პარადიგმა

1.1.4. (a)

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
sunus
(ვაჟი, ვაჟიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunus sunjus
ნათესაობითი sunaus suniwē
მიცემითი sunau sunum
ბრალდებითი sunu sununs
წოდებითი sunu

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
handus
(ხელი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი handus handjus
ნათესაობითი handaus handiwē
მიცემითი handau handum
ბრალდებითი handu handuns

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, საშუალი სქესი
faihu
(ქონება, ფული)
მხოლობითი
სახელობითი faíhu
ნათესაობითი faíhaus
მიცემითი faíhau
ბრალდებითი faíhu