wēgs

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -a/i-
ზღვის ღელვა, ტალღები; ქარიშხალი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *wēgaz, *wegiz; ძვ. ინგლ. wǽȝ; ძვ. ფრიზ. wēga; ძვ. საქს. wāg „ტალღა; წყლის ნაკადი; ნიაღვარი“; ძვ. ზემ.-გერმ. wāg (თანამედრ. გერმ. Waag დიალ.); ძვ. ისლ. vágr]
კონკორდანსი
wegs - სახელ., მხ. რ. - მათ. VIII, 24
wega - მიც., მხ. რ. - ლუკ. VIII, 24
wegos - სახელ., მრ. რ. - მარკ. IV, 37
wegim - მიც., მრ. რ. - მათ. VIII, 24
პარადიგმა

1.1.1. (d) (შერეული ტიპის -a-/-i-)

(-a- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი (შერეული ტიპის -a-/-i-)*, მამრობითი სქესი
aiws
(დრო, მარადისობა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი aiws aiwos, aiweis
ნათესაობითი aiwis aiwē
მიცემითი aiwa aiwam
ბრალდებითი aiw aiwins

* იბრუნებოდა როგორც [-a-] ფუძიანი არსებითები მხოლობით რიცხვში და ნაწილობრივ როგორც [-i-] ფუძიანი – მრავლობით რიცხვში (ანუ ჰქონდა [-i-] ფუძიანი არსებითების დაბოლოება მრავლობითი რიცხვის მიცემით და/ან ბრალდებით ბრუნვაში).

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი (შერეული ტიპის -a-/-i-), მამრობითი სქესი
wegs
(ზღვის ღელვა, ქარიშხალი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი wegs wegos
ნათესაობითი wegis wegē
მიცემითი wega wegim
ბრალდებითი weg wegans, wegins