saiws

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -i-
1. ტბა; ზღვა; 2. ჭაობი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *saiwiz, *saiwaz; ძვ. ინგლ. sǽ (თანამედრ. ინგლ. sea); ძვ. ფრიზ. sē; ძვ. საქს. sēu, sēo; ჰოლ. zee; ძვ. ზემ.-გერმ. sē, sēo (თანამედრ. გერმ. See); ძვ. ისლ. sær, sjór, sjár (თანამედრ. ისლ. sjór, sjár); შვედ. sjö]
კონკორდანსი
saiwa - მიც., მხ. რ. - ლუკ. V, 1; V, 2
saiwe - ნათ., მრ. რ. - ხელმოწ. 1, 2, 3, 4
პარადიგმა

1.1.3. (a)

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
gasts
(სტუმარი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი gasts gasteis
ნათესაობითი gastis gastē
მიცემითი gasta gastim
ბრალდებითი gast gastins
წოდებითი gast

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mahts
(ძალა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mahts mahteis
ნათესაობითი mahtais mahtē
მიცემითი mahtai mahtim
ბრალდებითი maht mahtins

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
qens
(ცოლი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი qens qeneis
ნათესაობითი qenais qenē
მიცემითი qenai qenim
ბრალდებითი qen qenins