mais

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
(filu- შედარ. ხარ.) მეტად, უფრო; filu mais უფრო მეტად; ბევრად უფრო; ძვ. ქართ. უფროჲს
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *maiz, *mais ← *ma-, *mē- + *-iz შედარ. ხარ.-ის სუფ.; ძვ. ინგლ. má, mǽ (თანამედრ. ინგლ. mo დიალ.); ძვ. ფრიზ. mā, mē; ძვ. საქს. mēr; ჰოლ. meer; ძვ. ზემ.-გერმ. mehr); ძვ. ისლ. meirr (თანამედრ. ისლ. meir); შვედ. mer]
კონკორდანსი
mais - მათ. VI, 25; VI, 26; VI, 30; X, 25; X, 28; მარკ. V, 26; VII, 36; IX, 42; X, 26; X, 48; XV, 11; XV, 14 და ა.შ.
maizuh = mais + -uh (იხ. -uh ნაწილ.) - სკირნს. VIII, 5
maizuþ-þan = mais + -uh (იხ. -uh ნაწილ.) + þan (იხ. þan ზმნზ.) - გალატ. IV, 9