mēl

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
1. დრო, დროის მონაკვეთი; ჟამი; 2. საათი; 3. მრ. რ. ნაწერები, წიგნები; წერილი, წიგნი; leitil mēl ცოტა ხანი; manag mēl დიდი ხანი; in þamma mēla ახლა, ამჟამად; faúr mēl ვადაზე / დროზე ადრე; ძვ. ქართ. უწინარეს ჟამისა
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *mēlan; ძვ. ინგლ. mǽl „დრო, დროის მონაკვეთი; ჭამა, ჭამის დრო, სადილი, ვახშამი (თანამედრ. ინგლ. meal); ძვ. ფრიზ. mēl „დრო, დროის მონაკვეთი“; ჰოლ. maal „დრო; ჭამა, ჭამის დრო“; ძვ. ზემ.-გერმ. māl „დრო, დროის მონაკვეთი; სადილი“ (თანამედრ. გერმ. Mahl „საჭმელი; ჭამა“); ისლ. mál „დრო, დროის მონაკვეთი; ჭამა, სადილი, ვახშამი“]
კონკორდანსი
mel - სახელ., ბრალდ., მხ. რ. - მათ. VIII, 29; მარკ. I, 15; IX, 21; XI, 13; XII, 2; ლუკ. I, 57; IV, 13; VIII, 29; XIX, 44; იოან. VII, 6 და ა.შ.
melis - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. IV, 5; იოან. XIV, 9; გალატ. IV, 1; IV, 4
mela - მიც., მხ. რ.; სახელ., ბრალდ., მრ. რ. - მათ. XI, 25; მარკ. VI, 21; X, 30; ლუკ. I, 20; VIII, 13; VIII, 27; XVIII, 30; XX, 10; იოან. VI, 66 და ა.შ.
mele - ნათ., მრ. რ. - ეფეს. I, 10
melam - მიც., მრ. რ. - გალატ. IV, 10; ტიმ. I, II, 6; VI, 15; სკირნს. VI, 6
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda