laists

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -i-
კვალი, ნაკვალევი; ძვ. ქართ. კუალი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *laistiz, *laistaz; ძვ. ინგლ. lǽst, lást „ფეხის ნაკვალევი, კვალი (თანამედრ. ინგლ. last „ფეხსაცმლის კალაპოტი“); ძვ. ფრიზ. last, lēst „ფეხისგული; კვალი, ნაკვალევი“; ჰოლ. leest „ფეხსაცმლის კალაპოტი“; ძვ. ზემ.-გერმ. leist „ფეხსაცმლის კალაპოტი; კვალი“ (თანამედრ. გერმ. Leist, Leisten); ძვ. ისლ. leistr „ფეხისგული; მოკლეყელიანი წინდა“ (თანამედრ. ისლ. leistur) ← ინდო-ევროპ. *lois- „კვალი, ნაკვალევი"]
კონკორდანსი
laist - ბრალდ., მხ. რ. - სკირნს. II, 9; V, 3
laistim - მიც., მრ. რ. - კორ. II, XII, 18
პარადიგმა

1.1.3. (a)

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
gasts
(სტუმარი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი gasts gasteis
ნათესაობითი gastis gastē
მიცემითი gasta gastim
ბრალდებითი gast gastins
წოდებითი gast

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mahts
(ძალა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mahts mahteis
ნათესაობითი mahtais mahtē
მიცემითი mahtai mahtim
ბრალდებითი maht mahtins

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
qens
(ცოლი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი qens qeneis
ნათესაობითი qenais qenē
მიცემითი qenai qenim
ბრალდებითი qen qenins