laisāreis

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -ja-
მოძღვარი, მასწავლებელი
ეტიმოლოგია
[← laisjan ზმნ. + -āreis სუფ.; საშ. ინგლ. lerer; ძვ. ზემ.-გერმ. lērāri (თანამედრ. გერმ. Lehrer)]
კონკორდანსი
laisareis - სახელ., მხ. რ. - მათ. IX, 11; X, 25; მარკ. XIV, 14; იოან. XI, 28; XIII, 13; XIII, 14 და ა.შ.
laisaris - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. VI, 40
laisarja - მიც., მხ. რ. - მათ. X, 24; სკირნს. II, 4
laisari - ბრალდ., წოდ., მხ. რ. - მათ. VIII, 19; მარკ. IV, 38; V, 35; IX, 17; IX, 38; X, 17 და ა.შ.
laisarjam - მიც., მრ. რ. - ლუკ. II, 46
laisarjans - ბრალდ., მრ. რ. - ეფეს. IV, 11; ტიმ. II, IV, 3
პარადიგმა

1.1.1. (c)

(-a- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
harjis
(ჯარი, არმია)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი harjis harjōs
ნათესაობითი harjis harjē
მიცემითი harja harjam
ბრალდებითი hari harjans
წოდებითი hari

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
hairdeis
(მწყემსი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი haírdeis haírdjōs
ნათესაობითი haírdeis haírdjē
მიცემითი haírdja haírdam
ბრალდებითი haírdi haírdjans
წოდებითი haírdi

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, საშუალი სქესი
kuni
(ტომი, მოდგმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი kuni kunja
ნათესაობითი kunjis kunjē
მიცემითი kunja kunjam
ბრალდებითი kuni kunja
წოდებითი kuni