hrōt

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
ჭერი; სახურავი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *hrōtan; ძვ. ისლ. პოეტ. hrót „სახურავი“]
კონკორდანსი
hrota - მიც., მხ. რ. - ლუკ. XVII, 31
hrot - ბრალდ., მხ. რ. - მათ. VIII, 8; მარკ. II, 4; ლუკ. V, 19; VII, 6
hrotam - მიც., მრ. რ. - მათ. X, 27
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda