frumisti

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -ja-
დასაწყისი, დასაბამი; us frumistja, fram frumistja დასაბამიდან; თავიდანვე, იმთავითვე
ეტიმოლოგია
[← frumists ზედს. + -ja სუფ.]
კონკორდანსი
frumistja - მიც., მხ. რ. - იოან. VI, 64; VIII, 44
frumistjam - მიც., მრ. რ. - კორ. I, XV, 3
პარადიგმა

1.1.1. (c)

(-a- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
harjis
(ჯარი, არმია)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი harjis harjōs
ნათესაობითი harjis harjē
მიცემითი harja harjam
ბრალდებითი hari harjans
წოდებითი hari

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
hairdeis
(მწყემსი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი haírdeis haírdjōs
ნათესაობითი haírdeis haírdjē
მიცემითი haírdja haírdam
ბრალდებითი haírdi haírdjans
წოდებითი haírdi

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, საშუალი სქესი
kuni
(ტომი, მოდგმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი kuni kunja
ნათესაობითი kunjis kunjē
მიცემითი kunja kunjam
ბრალდებითი kuni kunja
წოდებითი kuni