fraistubni

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მდედრობითი
ფუძე: -jō-
ცდუნება; ძვ. ქართ. განსაცდელი
ეტიმოლოგია
[← *fraistōn ზმნ. „ცდუნება“; ისლ. freistni არსებ. „ცდუნება“]
კონკორდანსი
fraistubnjos - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. VIII, 13
fraistubnjai - მიც., მხ. რ. - მათ. VI, 13; გალატ. IV, 14
fraistubnja - ბრალდ., მხ. რ. - ტიმ. I, VI, 9
fraistubnjo - ნათ., მრ. რ. - ლუკ. IV, 13
პარადიგმა

1.1.2. (b)

(-o- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
sunja
(სიმართლე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunja sunjōs
ნათესაობითი sunjōs sunjō
მიცემითი sunjai sunjōm
ბრალდებითი sunja sunōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
bandi
(ბორკილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი bandi bandjōs
ნათესაობითი bandjōs bandjō
მიცემითი bandjai bandjōm
ბრალდებითი bandja bandjōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mawi
(ქალიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mawi maujōs
ნათესაობითი maujōs maujō
მიცემითი maujai maujōm
ბრალდებითი mauja maujōs