faírguni

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -ja-
მთა
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *fergunjan; ძვ. ინგლ. fyrgen, firgen „მთა, მთიანეთი“]
კონკორდანსი
fairguni - სახელ., ბრალდ., მხ. რ. - მარკ. III, 13; IX, 2; ლუკ. IV, 5; VI, 12; IX, 28; იოან. VI, 3; VI, 15; გალატ. IV, 25
fairgunjis - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. IV, 29; XIX, 37
fairgunja - მიც., მხ. რ.; სახელ., მრ. რ. - მათ. VIII, 1; მარკ. V, 11; IX, 9; XI, 1; XI, 23; ლუკ. VIII, 32; IX, 37; XIX, 29 და ა.შ.
fairgunje - ნათ., მრ. რ. - ლუკ. III, 5
fairgunjam - მიც., მრ. რ. - მარკ. V, 5
პარადიგმა

1.1.1. (c)

(-a- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
harjis
(ჯარი, არმია)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი harjis harjōs
ნათესაობითი harjis harjē
მიცემითი harja harjam
ბრალდებითი hari harjans
წოდებითი hari

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
hairdeis
(მწყემსი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი haírdeis haírdjōs
ნათესაობითი haírdeis haírdjē
მიცემითი haírdja haírdam
ბრალდებითი haírdi haírdjans
წოდებითი haírdi

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, საშუალი სქესი
kuni
(ტომი, მოდგმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი kuni kunja
ნათესაობითი kunjis kunjē
მიცემითი kunja kunjam
ბრალდებითი kuni kunja
წოდებითი kuni