daimōnāreis

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -ja-
ეშმაკეული, დემონებით / ავი სულებით შეპყრობილი ადამიანი
ეტიმოლოგია
[ ← ხალხ. ლათ. daemōnarius]
კონკორდანსი
daimonareis - სახელ., მხ. რ. - ლუკ. VIII, 36
daimonari - ბრალდ., მხ. რ. - მათ. IX, 32
daimonarjos - სახელ., მრ. რ. - მათ. VIII, 28
daimonarjans - ბრალდ., მრ. რ. - მათ. VIII, 16; VIII, 33
პარადიგმა

1.1.1. (c)

(-a- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
harjis
(ჯარი, არმია)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი harjis harjōs
ნათესაობითი harjis harjē
მიცემითი harja harjam
ბრალდებითი hari harjans
წოდებითი hari

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
hairdeis
(მწყემსი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი haírdeis haírdjōs
ნათესაობითი haírdeis haírdjē
მიცემითი haírdja haírdam
ბრალდებითი haírdi haírdjans
წოდებითი haírdi

არსებითი სახელები, -ja- ფუძიანი, საშუალი სქესი
kuni
(ტომი, მოდგმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი kuni kunja
ნათესაობითი kunjis kunjē
მიცემითი kunja kunjam
ბრალდებითი kuni kunja
წოდებითი kuni