daúhtar

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მდედრობითი
ფუძე: -r-
ქალიშვილი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *duhter; ძვ. ინგლ. dohtor, dohter (თანამედრ. ინგლ. daughter); ძვ. ფრიზ. dochter; ჰოლ. dochter; ძვ. საქს. dohtar; ძვ. ზემ.-გერმ. tochter (თანამედრ. გერმ. Tochter); ისლ. dóttir; შვედ. dotter ← ინდო-ევროპ. *dhughəter-; სანსკრ. duhitár; ავესტ. dugədar; ძვ. ბერძ. θυγάτηρ; სომხ. dustr; ტოხარ. tkācer; ძვ. პრუს. duckti; ლიტვ. duktė; ძვ. სლავ. дъшти (რუს. дочь)]
კონკორდანსი
dauhtar - სახელ., წოდ., ბრალდ., მხ. რ. - მათ. IX, 18; IX, 22; X, 35; X, 37 და ა.შ.
dauhtr - მიც., მხ. რ. - მარკ. VII, 26; VII, 29
dauhtrum - მიც., მრ. რ. - ლუკ. I, 5; კორ. II, VI, 18
პარადიგმა

1.2.2. ნათესაობის აღმნიშვნელი ტერმინები

არსებითი სახელები, -r- ფუძიანი მამრობითი სქესი
broþar
(ძმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი broþar broþrjus
ნათესაობითი broþrs broþrē
მიცემითი broþr broþrum
ბრალდებითი broþar broþruns

არსებითი სახელები, -r- ფუძიანი მდედრობითი სქესი
swistar
(და)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი swistar swistrjus
ნათესაობითი swistrs swistrē
მიცემითი swistr swistrum
ბრალდებითი swistar swistruns