bireikeis

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -ja-
საფრთხეში / განსაცდელში მყოფი; რაიმე რომ ემუქრება (ან bireks)
ეტიმოლოგია
[← bi- პრეფ. + *reikeis, *reks ზედს. (?)]
კონკორდანსი
bireikjai, birekjai - სახელ., მრ. რ., მამრ. - ლუკ. VIII, 23; კორ. I, XV, 30
პარადიგმა

2.1. (b)

(-a- (-o-) ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -ja- (-jo-)* ფუძიანი
midjis
(შუა, საშუალი)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი midjis midi, midjata midja
ნათესაობითი midjis midjis midjaizōs
მიცემითი midjamma midjamma midjai
ბრალდებითი midjana midi, midjata midja
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი midjai midja midjōs
ნათესაობითი midjaizē midjaizē midjaizō
მიცემითი midjaim midjaim midjaim
ბრალდებითი midjans midja midjōs

* -jo- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.