aljis

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -ja-
სხვა; სხვანაირი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *aljaz; სხვ. ძვ. გერმანიკ. ენებში იხმ. როგორც რთული სიტყვის კომპონენტი მნიშვნელობით: „უცხო; სხვა“; შდრ. ძვ. ინგლ. ell-, el- (მაგ. ell-réord ზედს. „უცხოენოვანი“; ell-þéod არსებ. „უცხო ერი“ და ა.შ.); ძვ. ფრიზ. ele- (მაგ. ele-lende არსებ. „უცხო ქვეყანა“ და ა.შ.); ძვ. საქს. eli- (მაგ. eli-landig ზედს. „უცხოური“ და ა.შ.); ძვ. ზემ.-გერმ. eli- (მაგ. eli-diotīg ზედს. „უცხოური; უცნაური“ და ა.შ.) ← ინდო-ევროპ. *alịos-; ძვ. ბერძ. ἄλλος „სხვა; სხვაგვარი; სხვანაირი“; ლათ. alius „სხვა“; ძვ. ირლ. aile „სხვა“]
კონკორდანსი
alja - სახელ., მრ. რ., საშ. - კორ. II, I, 13
aljai - მიც., მხ. რ., მდედრ. - სკირნს. VII, 4
aljis - ნათ., მხ. რ., საშ. - გალატ. V, 10; ტიმ. I, I, 10
პარადიგმა

2.1. (b)

(-a- (-o-) ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -ja- (-jo-)* ფუძიანი
midjis
(შუა, საშუალი)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი midjis midi, midjata midja
ნათესაობითი midjis midjis midjaizōs
მიცემითი midjamma midjamma midjai
ბრალდებითი midjana midi, midjata midja
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი midjai midja midjōs
ნათესაობითი midjaizē midjaizē midjaizō
მიცემითი midjaim midjaim midjaim
ბრალდებითი midjans midja midjōs

* -jo- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.