aiz

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
სპილენძი; სპილენძის მონეტა (ან ais)
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *aizan; ძვ. ინგლ. ár, ǽr „თითბერი; სპილენძი“ (თანამედრ. ინგლ. ore „მადანი“); ძვ. ფრიზ. ēr; ძვ. საქს. ēr; ძვ. ზემ.-გერმ. ēr; ისლ. eir ← ინდო-ევროპ. *aios-; სანსკრ. áyas „რკინა; ლითონი“; ავესტ. ayah „ლითონი“; ლათ. aes, aeris „სპილენძი; ბრინჯაო“]
კონკორდანსი
aiz - ბრალდ., მხ. რ. - მარკ. VI, 8
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda