aftumists

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
აღმატ. ხარ. უკანასკნელი; ბოლო
ეტიმოლოგია
[← aftuma ზედს. + -ist აღმატ. ხარ. სუფ.; ძვ. ინგლ. æftemest (თანამედრ. ინგლ. aftermost)]
კონკორდანსი
aftumist - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მარკ. V, 23
aftumista - სახელ., მხ. რ., მამრ. - კორ. I, XV, 26
aftumistan - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - ლუკ. XIV, 29
aftumistin - მიც., მხ. რ., მამრ. - ლუკ. XIV, 10
aftumists - სახელ., მხ. რ., მამრ. - მარკ. IX, 35
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.