aírþakunds

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
მიწიერი
ეტიმოლოგია
[ ← aírþa არსებ. + -kunds სუფ. მნიშვნელობით: „ამა თუ იმ თვისების / ბუნების მქონე“; შდრ. himinakunds]
კონკორდანსი
airþakundana - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - სკირნს. IV, 6
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.