Kwreinaius

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -u-
კირენელი (ქ. კირენეს მკვიდრი); ძვ. ქართ. კჳრინელი
ეტიმოლოგია
[← ძვ. ბერძ. Κυρηναῖος]
კონკორდანსი
Kwreinaiu - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - მარკ. XV, 21
პარადიგმა

2.1 (e)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -u- ფუძიანი
hardus
(მაგარი)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი hardus hardu, hardjata hardus
ნათესაობითი hardjaus hardjaus hardjaizōs
მიცემითი hardjamma hardjamma hardjai
ბრალდებითი hardjana hardu, hardjata hardja
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი hardjai hardja hardjōs
ნათესაობითი hardjaizē hardjaizē hardjaizō
მიცემითი hardjaim hardjaim hardjaim
ბრალდებითი hardjans hardja hardjōs