ƕeits

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
თეთრი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *hwītaz; ძვ. ინგლ. hwít (თანამედრ. ინგლ. white); ძვ. ფრიზ. hwīt, hwītt; ძვ. საქს. hwīt; ჰოლ. wit; ძვ. ზემ.-გერმ. hwīz, wīz (თანამედრ. გერმ. weiß); ძვ. ისლ. hvítr (თანამედრ. ისლ. hvítur) სავარაუდოდინდო-ევროპ. *ḱueit-, *ḱuit-; შდრ. სანსკრ. śvítna- „მოთეთრო“; śvitrás „თეთრი“; śvetás „კაშკაშა“; ავესტ. spaēta „თეთრი; ნათელი“; ლიტვ. švíēsti ზმნ. „ნათება; ბრწყინვა“; ძვ. სლავ. свѣтъ არსებ. „ნათება; შუქი“ (რუს. свет); свѣтьлъ ზედს. „ნათელი“ (რუს. светлый)]
კონკორდანსი
ƕeita - სახელ., მხ. რ., მდედრ. - ლუკ. IX, 29
ƕeit - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მათ. V, 36
ƕeitai - მიც., მხ. რ., მდედრ. - მარკ. XVI, 5
ƕeitos - სახელ., მრ. რ., მდედრ. - მარკ. IX, 3
ƕeitaim - მიც., მრ. რ., მამრ. - ლუკ. XX, 46
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.