ƕē

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
1. ვისით, ვის მეშვეობით; რით; 2. როგორ; 3. რამდენად, რაოდენ (შედარ. ხარ.-ის ფორმების წინ); 4. განუსაზღვ. რაღაცნაირად, რაიმენაირად
ეტიმოლოგია
[← კითხვ. ნაცვალსახ. ƕas-ის მოქმ. ბრუნვის ფორმა]
კონკორდანსი
ƕe - მათ. V, 47; VI, 25; VI, 31; XI, 16; მარკ. IV, 30; IX, 50; ლუკ. VII, 31; XIV, 34; კორ. II, XI, 21