þuthaúrn

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
საყვირი
ეტიმოლოგია
[← *þuts არსებ. „ხმა, ხმაური“ + haúrn არსებ. „რქა“; შდრ. ძვ. ინგლ. þéotan, þútan ძლ. ზმნ. „ღრიალი, ყმუილი; ჟღერა“; ძვ. ზემ.-გერმ. diozan ზმნ. „ღრიალი; ყვირილი“; ძვ. ისლ. þytr არსებ. „ხმაური“ (თანამედრ. ისლ. þytur); þjóta ძლ. ზმნ. „ღმუილი, ყმუილი; ყვირილი, დაყვირება“ (თანამედრ. ისლ. þjóta)]
კონკორდანსი
þuthaurna - მიც., მხ. რ. - კორ. I, XV, 52; თესალ. I, IV, 16
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda