waitei

Part of speech: adverb
1. whether; 2. perhaps
Etymology
[← wait (← pres tns of the v witan “to know”, vid witan¹) + -ei part]
Concordance
waitei - Jhn. XVIII, 35; Cor. I, XVI, 6