ni

Part of speech: particle
not; ni im I am not; ni briggais uns in fraistubnjai lead us not into temptation, but deliver us from evil
Etymology
[← Prot-Germ *ne; OE ne, ni (Mod E ne arch); O Frisne, ni; O Sax ne, ni; OHG ne, ni; O Icel ne, né (Mod Icel né) ← Indo-Europ *ne-, *nē-; Sanskr ná; Avest na-; O Ir ni, ní; Lat in- "not," ne "that not;" O Prus ne- "no, not"; Lith nè "not"; Latv ne "not"; O Slav не "not" (Russ не)]
Concordance
ni - Matth. V, 17; V, 18; V, 20; V, 21; V, 26; V, 27; V, 29; V, 30; V, 33; V, 34; V, 36; V, 39; V, 42; VI, 1; VI, 2; VI, 3 etc
jan-ni = jah (vid jah cj) + ni - Matth. XXV, 42; XXV, 43; XXV, 44; Luk. VII, 32 etc
jaþ-ni = jah (vid jah cj) + þe (vid þē adv) + ni - Cor. II, VIII, 5
miþ-ni-qam = miþ (vid miþ prep) + ni + qam (v p, sing of qiman) - Jhn. VI, 22