þau

Part of speech: adverb, conjunction
1. or; 2. than (also þauh); ni þau not; no; neither
Etymology
[← Prot-Germ *þau, *þauh; OE þéah, ðéah (Mod E though); O Fris thach, thāch; O Sax thoh; Dt doh; OHG doh (Mod G doch); Icel þó]
Concordance
þau - Matth. V, 20; VI, 15; IX, 5; XI, 3; XI, 21; XI, 22; XI, 24; XXVII, 17; Mrk. II, 9; VI, 11 etc
þauh - Mrk. X, 15; XIII, 20; XVI, 18; Jhn. XI, 25; XI, 32; Cor. II, XIII, 5
ga-þau-laubidedeiþ = ga + þau + laubidedeiþ (vid galaubjan v) - Jhn. V, 46